Registrering & Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) ”GDPR”.

Samhällsutvecklingsbolaget i Östergötland AB, nedan ”Samhällsutvecklingsbolaget”, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhåller och hanteras i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds, utförs eller administreras.

 

Du är, då söker rådgivning eller stöd av Samhällsutvecklingsbolaget, inte skyldig att ange personuppgifter, men utan att vi erhåller personuppgifter kan vi inte åta oss uppdrag eftersom vi inte kan genomföra uppdraget inberäknat administrativa åtgärder.  Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för nödvändig kontroll av risk avseende jäv-, affärs- och intressekonflikter samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

 

Personuppgifterna behandlas på grundval av dataskyddsförordningens artiklar 6.1a) 6.1b), 6.1c), 6.1e) samt 6.1f). Artiklarna beskriver personuppgiftsbehandling till följd av samtycke eller för att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra det uppdraget som lämnats oss av dig eller följer av Samhällsutvecklingsbolaget skyldighet att fullgöra förpliktelser som följer annat uppdrag (exempelvis uppdrag år förening) eller på grund av krav i lag eller annan författning.

 

Samhällsutvecklingsbolaget kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående, förutom ovanstående, annat än i de fall då

  1. det särskilt överenskommits mellan Samhällsutvecklingsbolaget och dig,

  2. uppdraget utförs på uppdrag av flera personer eller juridisk person (Vid uppdrag beställt av juridisk person har firmatecknarna rätt att ta del av uppgifter om inte annat angetts)

  3. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter (Uppgifterna kan exempelvis komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, föreningar, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter),

  4. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

  5. för det fall vi anlitar underkonsulter som utför uppdrag för vår räkning.

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Samhällsutvecklingsbolaget, under en tid om fem (5) år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Samhällsutvecklingsbolaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

 

Kontakta oss enligt nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftshantering.

 

Personuppgiftsansvariga:

Samhällsutvecklingsbolaget i Östergötland AB
559390-3932

 

Använd kontaktformuläret nederst på sidan eller skicka brev till:

Samhällsutvecklingsbolaget i Östergötland AB
C/o Klas
Jäppestad Västerbo 1
585 92 Linköping

 

Ansvarig myndighet

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). 

Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) ”GDPR” finns att ta del av i sin helhet hosIntegritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/#A6)