ALLMÄNNA VILLKOR                

1. Tillämpning och tolkning

1.1) Dessa allmänna villkor gäller för samtliga uppdrag som Samhällsutvecklingsbolaget i Östergötland AB (nedan kallat ”Samhällsutvecklingsbolaget”) tillhandahåller sina kunder.
 

1.2) När ni anlitar Samhällsutvecklingsbolaget anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor.

 

2. Utförande

2.1) Samhällsutvecklingsbolaget utför sina uppdrag anpassade till vid var tid gällande förutsättningar för uppdraget. Uppgifter och fakta som överlämnas garanteras bara för det berörda uppdraget och kan inte med säkerhet nyttjas i andra uppdrag.

2.2) Samhällsutvecklingsbolaget har rätt att tilldela hela eller delar uppdrag till valfri person anställd person inom Samhällsutvecklingsbolaget. 

 

3. Personuppgifter och sekretess

3.1) Vi sätter ett högt värde på det förtroende du gett bolaget genom att anlita Samhällsutvecklingsbolaget för ert uppdrag. Av den anledningen åtar sig Samhällsutvecklingsbolaget att inte sprida känsliga uppgifter till utomstående utan samtycke.

3.2) Vid anlitandet av Samhällsutvecklingsbolaget anses ni ha accepterat till Samhällsutvecklingsbolagets behandling av era personuppgifter utifrån vad som anges i Samhällsutvecklingsbolagets GDPR-policy. Om uppdraget innefattar även andra personers personuppgifter sker även det med stöd av den GDPR-policyn som Samhällsutvecklingsbolaget har. GDPR-policyn finns att ta del av här: ( https://samhallsutvecklingsbolaget.se/GDPR). 

3.3) Om uppdraget utförs för juridisk person, är ni som företrädare skyldig att tillse att samt verkliga huvudmäns personuppgifter kan behandlas av Samhällsutvecklingsbolagets under uppdragets genomförande.

Uppgifter som part är skyldig att överlämna enligt lag eller annan författning har parter rätt att överlämna till myndighet eller tredje man.

 

4. Ersättning

4.1) Samhällsutvecklingsbolaget ersättning debiteras enligt timarvode om 1000 kr/h exklusive moms (1250 kr/h inklusive moms) eller det timarvode som framgår av offert. Offertens tidsuppskattning är inte bindande för Samhällsutvecklingsbolaget utan är bara en allmän uppskattning avseende kostnaderna för uppdraget.

4.2) Utöver timarvode debiterar Samhällsutvecklingsbolaget ersättning för resekostnader med 40 kr/mil.

Vid anlitandet av underkonsulter eller avgifter från myndigheter samt andra företag (exempelvis registreringskostnader), nedan ”kostnader”, utgår ersättning för kostnaderna samt ett påslag om 15 %. Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt i de fall Samhällsutvecklingsbolaget är skyldigt att debitera sådan.

 

5. Fakturering och betalning

5.1) Fakturering sker månadsvis om inte annat avtalats.

5.2) Samhällsutvecklingsbolaget har rätt att kräva betalning i förskott på arvode och kostnader. Vid förskottsbetalning utgår inte påslag för kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för uppdraget och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

5.3) Varje faktura anger förfallodag. Normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 15 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

 

5.4) Om Samhällsutvecklingsbolaget anlitas för uppdrag i domstolsprocesser önskar samhällsutvecklingsbolaget upplysa om att den förlorande parten kan åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Vidare kan vinnande parten inte behöva få kostnadstäckning för samtliga sina rättegångskostnader. Oavsett om ni som kund är vinnande eller förlorande part samt om ni inte erhåller full kostnadstäckning från motparten är ni skyldiga att erlägga full betalning till Samhällsutvecklingsbolaget.

5.5) Eventuell försäkringsersättning påverkar inte er skyldighet att erlägga betalning till Samhällsutvecklingsbolaget. Har ni rätt till försäkringsersättning är det mellan er och försäkringsbolaget och påverkar inte Samhällsutvecklingsbolaget.

 

6.Uppdragets upphörande

6.1) Ni kan när som helst avsluta uppdraget genom att skriftligen meddela samhällsutvecklingsbolaget att uppdraget önskas avslutas. Ni måste emellertid erlägga betalning för det uppdrag Samhällsutvecklingsbolaget utfört och för de kostnader Samhällsutvecklingsbolaget haft före det att uppdraget upphörde.

 

6.2) Samhällsutvecklingsbolaget har rätt att frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroende mellan Samhällsutvecklingsbolaget och Er inte längre föreligger. Om Samhällsutvecklingsbolaget frånträder uppdraget, måste ni emellertid erlägga betalning för de delar av uppdraget som Samhällsutvecklingsbolaget utfört och för de kostnader Samhällsutvecklingsbolaget haft innan uppdraget upphörde.

Uppdrag anses alltid avslutade när uppdraget när det fullgjorts.

 

7. Immateriella rättigheter

7.1) Upphovsrätt och andra rättigheter för det material och de uppgifter Samhällsutvecklingsbolaget tar fram för uppdraget tillhör Samhällsutvecklingsbolaget om inte annat anges. Som kund har ni rätt att använda materialet och uppgifterna för det syfte som angetts. Om inte annat särskilt överenskommits eller följer av lag, får inte material eller uppgifter som skapats av Samhällsutvecklingsbolaget delges utomstående om det inte framgår av uppdraget.

 

8. Ansvar och ansvarsbegränsningar

8.1) Samhällsutvecklingsbolaget ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Samhällsutvecklingsbolaget sida. Skadeersättningen är begränsad till maximalt 100 % av uppdragets ersättning.

8.2) Täcks er skada, som orsakats av Samhällsutvecklingsbolaget, är Samhällsutvecklingsbolagets skadeståndsansvar begränsat till det belopp, om det är lägre vad som anges i 8.1, som inte täcks av ersättningen från försäkringsbolaget.

8.3) Har underkonsulter eller liknande anlitats av Samhällsutvecklingsbolaget är deras skadeståndsansvar direkt mot er, oavsett om Samhällsutvecklingsbolaget anlitat dem eller om ni anlitat dem själva. Vidare tar Samhällsutvecklingsbolaget inget ansvar för eventuella rekommendationer av andra konsulter eller tjänster.

 

8.4) Samhällsutvecklingsbolaget skadeståndsansvar gäller bara för skada som uppkommer genom att ni använt er av uppgifter eller material för vilket uppdraget gäller. Således är ni inte berättigade till skadestånd om uppgifterna eller materialet används till annat än för vad uppdraget gäller och det orsakar er skada.

 

8.5) Samhällsutvecklingsbolaget är inte ansvarig för rådgivning avseende skatter eller bokföring om det inte särskilt angetts att uppdraget omfattar skatterådgivning. Således är Samhällsutvecklingsbolaget inte ansvarigt för om ni påförs skatt eller riskerar att påföras skatt med hänsyn till råd som getts inom uppdraget.

8.6) Samhällsutvecklingsbolaget ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Samhällsutvecklingsbolaget kontroll som Samhällsutvecklingsbolaget skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Samhällsutvecklingsbolaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, så kallad force majeure.

8.7) Samhällsutvecklingsbolaget ansvarar inte för skada hos tredje man (utomstående person). Detta gäller även om ni erhållit medgivande att tredje man får förlita sig på uppgifter eller material från Samhällsutvecklingsbolaget. Ovanstående gäller även om Samhällsutvecklingsbolaget, på Er begäran, ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till tredje man.

 

9. Förfarande vid klagomål och krav

9.1) Om ni av något skäl är missnöjda med Samhällsutvecklingsbolaget utförande av uppdraget och vill framställa klagomål, ska ni i första hand kontakta Samhällsutvecklingsbolaget så snart som möjligt.

9.2) Krav på ersättning ska framställas 365 efter att uppdraget slutfördes. Uppdraget är att anse som slutförts vid det första av följande inträffar

  • Slutrapport för uppdraget överlämnades, uppdragsresultat redovisas eller deltagande i möte som uppdraget avser ägt rum.

  • Slutfaktura för uppdraget skickas från Samhällsutvecklingsbolaget.

  • Ni eller Samhällsutvecklingsbolaget meddelar att uppdraget önskas avbrytas.


9.3) Om ert krav grundar sig på utomståendes krav gentemot er, ska Samhällsutvecklingsbolaget eller den Samhällsutvecklingsbolaget anger ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning samt överta regressansvaret gentemot tredje man förutsatt att Samhällsutvecklingsbolaget håller Er skadeslösa. Om ni inte överlåter rätten till Samhällsutvecklingsbolaget ska Samhällsutvecklingsbolaget inte ha något ansvar för kravet.

 

10. Ändringar och tvistehantering 

10.1) Dessa allmänna villkor gäller för avtal tecknade med Samhällsutvecklingsbolaget från den 1 augusti 2022. De allmänna villkoren kan komma att ändras av Samhällsutvecklingsbolaget och gäller då för uppdrag som ingåtts efter att ändringen av skett. Den senast gällande versionen finns alltid publicerad på Samhällsutvecklingsbolaget webbplats www.Samhällsutvecklingsbolaget.se/villkor.

10.2) Om det i offert eller uppdragsbekräftelse från Samhällsutvecklingsbolaget har angetts villkor som står i strid med dessa allmänna villkor ska villkoren i bekräftelsen äga företräde i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

10.3) Dessa allmänna villkor och, om tillämpligt, offerter/uppdragsbekräftelser och samtliga frågeställningar med anledning av dem likväl som uppdraget ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag.

10.4) Tvist med anledning av dessa allmänna villkor eller uppdraget ska slutligt avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag, och med Linköping som domkrets. Domstolsförhandlingen ska ske med svenska som språk.

10.4) Är du som kund en privatperson, ska du överlämna tvisten för avgörande hos allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) i första hand. Båda parterna är skyldiga att följa avgörandet från ARN om inte tvisten överlämnats till domstol innan AN:s avgörande. Samhällsutvecklingsbolaget har dock rätt att lämna tvisten till allmän domstol oavsett om du som privatperson inte ännu överlämnat tvisten till ARN och Samhällsutvecklingsbolaget fått kännedom om det.